IMG_8315.JPG

"We are stardust

We are golden

And we've got to get ourselves

Back to the garden"

J.Mitchel

 

Licht brengen in de wereld. Dat is het even simpel klinkende als moeilijk te bereiken doel dat ik nastreef in mijn werk. Ik kies ervoor om de kant van de lichtheid en kleur op te kijken. Het kost meer moeite de mooie, vrolijke kant van het leven te zien dan de donkere. Omdat alles wat lelijk en pijnlijk is, de gewoonte heeft zich op te dringen en te domineren.

 

Mijn werk is een ode aan de cel. Aan het allerbinnenste van iets. Aan de hoop en de belofte die in de kern van alle leven zit. Hoe het zich naar binnen en naar buiten keert, in zijn kwetsbaarste vorm. En de enorme kracht die daarin verscholen ligt.

Ik maak papierwerken die een grote kleurenrijkheid aan de dag leggen. Als kind al was ik gefascineerd door licht en kleur en hoe die met elkaar spelen. Ik hield knikkers voor de zon, draaide die en keer erdoor. Door verschillende lagen van transparante kleuren over elkaar te leggen, tracht ik krachtige maar fragiele visuele statements te maken. Die fijnheid en kwetsbaarheid zorgt ervoor dat het werk lijkt te vibreren en steeds een beetje lijkt te veranderen.

Ik werk vanuit mijn intuïtie, als een reis naar binnen. Zonder vooropgestelde doelen of verwachtingen.

De controle loslaten. Weer in verbinding staan met mezelf, mijn lichaam, de aarde, de oorsprong.

To bring light into the world, that is the both simple sounding as elusive goal that I strive for in my work. 
I choose to look into the direction of lightness and colour. Even though it takes more effort to see the beautiful, cheerful side of life than the dark. Because all that is ugly and painful, tends to dominate.


My work is an ode to the cell. To the innermost of something. To the hope and the promise that is contained in the core of all life. Without conditions, without external conditioning. To how it turns inwardly and returns to the outside, in its most vulnerable form. And to the enormous power that is hidden within.


My paperworks present a great colourfulness. As a child I used to stare into the sun through a marble and turn it. I’ve always been fascinated by light and colours, and how those two interact and play. By putting several layers of transparent colours on top of each other, I try to create powerful but fragile visual statements. Because of that delicacy and vulnerability the work seemingly vibrates and, depending on the viewer’s position, constantly changes slightly. 


I work from my intuition, it’s like taking a trip into my inner self. Without predetermined goals or expectations,

I let go of control and reconnect to myself, my body, the earth, the source.